សេវាកម្មតាមតំរូវតាម OEM

t

សេវាកម្មតាមតំរូវតាម OEM

ណែនាំផលិតផលសមស្របតាមតំរូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន។

• ផ្តល់ជូនសេវាកម្មអឹមភីដើម្បីធ្វើពណ៌តាមតំរូវការភ្ជាប់ផលិតផលបន្ថែមមុខងារផ្សេងៗ។ ល។

• សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ ២៤ ម៉ោងសូមសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

• ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈស្របតាមតម្រូវការពិសេសរបស់អតិថិជន។

232ef0bf80773f15d098c480b744204
bfb3bdaef5aa2470c0ee2a0b4368223
940c2c73dd09d053bdd5fef20821a59
17b1ed732828948f719367be880ad8a
232c261bb5ce65e4bd8c9d6af2afbad
6b29efae76043c13d2c66966b25f00d